ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Doctor of Philosophy Program in Management

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาขาวิชาการจัดการ ป.เอก

ชั้น 7 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

1 212-736-3100

contacts@esbnyc.com