ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Doctor of Philosophy Program in Management

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพกิจกรรม

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

สอบดุษฎีนิพนธ์