ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Doctor of Philosophy Program in Management

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง